Antarkelompok

adjektiva (kata yang menjelaskan nomina atau Pronomina)

an.tar.ke.lom.pok [a]
antara kelompok yg satu dan yg lain