Daya upaya

nomina (kata benda)

da.ya upa.ya [n]
usaha yg sungguh-sungguh untuk mencapai suatu tujuan; ikhtiar