Pertunjuk

nomina (kata benda)

per.tun.juk [n]
petunjuk